Jūs esat šeit:  Sākums - Nodokļu un grāmatvedības kalkulatori - Autoratlīdzības aprēķins, 2012

Autoratlīdzības aprēķins, 2012

Ierakstot aprēķināto autoratlīdzību un izvēloties autoratlīdzības veidu, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un izmaksājamā autoratlīdzība.

Datu ievadīšana autoratlīdzības aprēķināšanai

Autora izdevumu apmērs procentos:

Autoratlīdzības aprēķina rezultāts.

Autoratlīdzības apmērs pirms nodokļu ieturēšanas - 0.00

Autora izdevumu apmērs procentos - 0.00

Autora izdevumu apmērs naudas izteiksmē - 0.00

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais ienākums - 0.00

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 0.00

Izmaksājamās autoratlīdzības apmērs - 0.00

Informācija autoratlīdzības aprēķināšanai.

Saskaņā ar likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 6.panta 13.daļu fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ir I vai II grupas invalīds, nav obligāti sociāli apdrošināmā persona.

Saskaņā ar likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 6.panta 14.daļu personai, kura ir darba ņēmējs un vienlaikus saņem arī autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), ir tiesības izvēlēties: vai nu no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma neveikt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma veikt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atbilstoši pašnodarbinātajiem noteiktajai likmei un kārtībai. Šādu izvēli persona var izdarīt tikai vienu reizi par pārskata ceturksni līdz termiņam, kas pašnodarbinātajam noteikts obligāto iemaksu veikšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība 73.punktu nodokļa maksātājam ir tiesības no autoratlīdzības (honorāra) summas atskaitīt zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu, šādā apmērā: